Do you push your shopping cart back to the return when shopping?

working